Betingelser

Generelt

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp reparerer hennes salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) og disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt iløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende.

Partene

Selger

Firmanavn: Byggventilasjon
AS Kontaktadresse:
Skanselien 23, 5031 Bergen E-post: post@byggventilasjon.no
Telefon: 97032415
Organisasjonsnr.: 924616490

Kjøper er den person som forsørser.

Priser

Priser, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift om ikke kjøper velger å vise priser uten mva eller er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) og spesifisering av de enkelte i totalprisen, gis i bestillings førløsningen bestilling er foretatt. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En del er ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett på det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelsebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter kjøpet er gjennomført. Det anbefales ved kjøperen kontrollerer på ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den sendes fra selgeren til kjøperen. Hvis kjøperen bruker kredittkort eller penger ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debet er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører på brukerens konto ble belastet og beløpet ble overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til 2019.

Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunktr av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal skal selgeren levere varen til kjøper rimelig rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for på varen bli sendt til kjøperen, han plikter å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Varen Går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen klarer å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har har har kjøperen for tap eller skade noe som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett på kjøperen uten grunn varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter på varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen gå likevel 3 måneder etter på varen er. Hvis kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil ha være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevis spørres skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren hvis selgeren ikke tilbudt har tilbudt har tilbudt å hente.

Hvis kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren ikke betale tilleggskostnadene medførte.

Tilbake skalføre skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om åeretten angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal betalingsen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen-skjema for gebyr som følge av tilbake.

Selgeren kan holde tilbake tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på på varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når selgeren har tilbudt seg å hente varene.

Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene i angreretten.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må være kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve på forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å gjøre det, egenskaper og funksjon. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, bestillingsverk som f.eks ferdig prosjekterte tegninger, pakketilbud, eller varer der originalheten er brutt. Utenfor angrefrist kan det være t retur av vare med kreditering på 60 % av vareverdi. 
Dette gjelder kun i få tilfeller etter avtale.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det på han eller hun i rimelig utstrekning om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen fra melde fra selgeren ved reklamasjon jf. kontraktspunkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse". Reklamasjon må meldes til selger innen 2 dager etter mottagelsen av varen.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter på han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om på han eller hun vil påberope seg. Fristen kan aldri være en annen enn enn til måneder fra det tidspunkt da forbrukeren.

Reklamasjon må være på plass i År etter på kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter på leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende kravdirekte til kredittyter (kredittkort). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Hvis selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sendt i henhold til avtalen mellom partene, og og ikke noe kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold i henhold i henhold til reglene islovens kapittel 5 etter på de holder kjøpesummen tilbake, kreve, heve avtalen og formål fra formål fra selgeren.

Hvis selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for varer fra selgeren. Kjøperen kan ikke kreve det foreligger en hindring som selgeren ikkekan overvinne eller hvis hvis ytelse vil medføre en så storanse eller for selgeren på det står i misforhold til kjøperens interesse i selgeren. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for å ha vært kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt på han eller hun ikke vilt.

Erstatning: Kjøperen kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse".

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter hvert hvert som de har en ny kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreveavtalen hevet og fra erstatning selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve på selgeren retter retter eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan være en av dem som har krav på seg.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal være uten kostnad for kjøperen, uten risiko for på kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig formål for kjøperen. Selgeren kan ikke gjøre mer enn til forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det forrettger forrette grunner som gjør på ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever eller rett omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering hvis dette skjer uten opphold. Hvis selgeren sørger for å ha eller rett omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom uten rettes eller omleveres, kan kjøperen krevemessig forhold prisavslag.

Heving: Jeg er opptatt av prisavslag kan kjøperen heve avtalen, og jeg er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan være med på å trykke han eller hun lider som følge av på varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse". Regler om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, regler om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Selgerens rettigheter ved kjøperens '

Hvis kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og noe ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter på de holder varen tilbake, kreve innehaver innehaver av avtalen, kreve avtalen og erstatning fra kjøperen. Selgeren kan være leid ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Hvis kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve på kjøperen betaler kjøpesummen (beholdning). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett hvis han venter lenge med å fremme kravet. • Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlige brudd fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan ikke heve etter på kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan kjøpe kjøpet av kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for som selgeren har fastsatt. Selgeren kan ikke heve heve heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt på han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Leietaker ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve leietaker av kjøpesummen etter lov om renter forsinket ved betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen svarer på hentevarer, kan selgeren kjøper med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke være under 18 år.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de. En garanti innebærer ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt "Kjøperens rettigheter ved forsinkelse" og "Kjøperens rettigheter ved mangel".

Persener

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de per er nødvendig for selgeren skal kunne gjennomføre en etter avtalen. Person til kjøper under 15 år kan ikke med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens per skal skal kununds til andre hvis det er nødvendig for selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller jeg lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og hvordan innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte seg av perberg til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gikjøperen informasjon om hva personopplysningene skal bruke til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post hvis han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av per pers eller hvis han eller hun ønsker på selgeren eller endre personopplysningene.

Cookies

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder.Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådetfremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

13) Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).